Υποδομές στην Ελλάδα

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΣΕΠΑΚ: Επτά προτάσεις για την επανεκκίνηση, την υγιή ανάπτυξη και την ποιότητα των κατασκευών

κείμενο από το ypodomes.com
Σε συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πέτρος Παπαϊωάννου και μέλη του Δ.Σ. παρουσίασαν τις προτάσεις του ΣΕΠΑΚ που θα κατατεθούν στην Πολιτεία, και οι οποίες έχουν στόχο τον εκσυγχρονισμό του κλάδου των κατασκευών, την αύξηση των φορολογικών εσόδων, των θέσεων εργασίας, των ασφαλιστικών εσόδων, καθώς και την είσοδο κεφαλαίων από το εξωτερικό.
Οι προτάσεις αυτές προέκυψαν από την επεξεργασία της μελέτης του ΙΟΒΕ από τις επιστημονικές ομάδες εργασίας του ΣΕΠΑΚ και τα συμπεράσματα από το 1ο Συνέδριο Κατασκευών που διοργανώθηκε το Νοέμβριο του 2016.

Ο κλάδος των κατασκευών αποτέλεσε τα τελευταία 50 χρόνια, τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας και την ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας. Οι επιβαρυντικές όμως για αυτόν αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, τον οδήγησαν σε κατακόρυφη πτώση, συμπαρασύροντας το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.
Οι προτάσεις του ΣΕΠΑΚ αφορούν μέτρα για:
-τη δημιουργία ενός “one stop shop” σε ένα Υπουργείο που θα συγκεντρώσει όλες τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τον κλάδο των κατασκευών και εκεί θα συγχωνευθούν όλες οι υπηρεσίες που σήμερα είναι κατακερματισμένες σε τρία τουλάχιστον Υπουργεία,
1. την άμεση ανάκαμψη της βιομηχανίας των κατασκευών, όπως π.χ. τη δημιουργία αυτόνομων Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων στις μεγάλες επενδύσεις, κ.α.
2. την άμεση απλοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων,
3. τη θεσμική απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα έργα και τα ακίνητα,
4. τον εκσυγχρονισμό και την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου παραγωγής τεχνικών έργων – Υποχρεωτική εφαρμογή Ευρωκωδίκων, Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ και Πρότυπων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών - Έλεγχος εφαρμογής,
5. τον επαναπροσδιορισμό των θεσμικών πλαισίων άσκησης του επαγγέλματος όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή τεχνικών έργων, ώστε να εναρμονισθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία - Συνεχής πιστοποίηση στο πλαίσιο της «δια βίου μάθησης». Αναλυτικά:
1η Πρόταση:
Δημιουργία ενός ενιαίου επαγγελματικού φορέα για την πρόοδο του κλάδου των κατασκευών (π.χΈνωση Κατασκευών Ελλάδος) που θα εκπροσωπεί όλους τους φορείς του χώρου και με ισχυρή φωνή θα συνομιλεί με την Πολιτεία με αποκλειστική ευθύνη την υγιή Ανάπτυξη του κλάδου και την ποιότητα των κατασκευών.

2η Πρόταση:
Δημιουργία ενός ενιαίου Υπουργείου με αναπτυξιακή νοοτροπία(π.χ. Υπουργείο Κατασκευών), με συγχώνευση και εκσυγχρονισμό των τεχνικών υπηρεσιών των διάφορων υπουργείων και υπηρεσιών, ώστε το ενιαίο Υπουργείο να συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τον κλάδο των κατασκευών (“onestopshop”).

3η Πρόταση:
Προτάσεις για την άμεση ανάκαμψη της Βιομηχανίας των Κατασκευών:
-Μείωση, απλοποίηση και σταθεροποίηση του φορολογικού πλαισίου, με κατάργηση του "Συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ", μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 13% για αγορές νέων ακινήτων και ανά διετία επικαιροποίηση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών, οι οποίες πρέπει να ταυτιστούν με τις εμπορικές.
-Εκσυγχρονισμό και επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης στα θέματα των ακινήτων.
-Δημιουργία αυτόνομων Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων στις μεγάλες επενδύσεις.
-Άμεση εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου προς τους αναδόχους των έργων και τους προμηθευτές υλικών.
-Επιδότηση μέσω προγραμμάτων στις βιομηχανίες δομικών υλικών για τη βελτίωση της ποιότητας και την πιστοποίηση των προϊόντων τους.
-Πρωταρχική ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων, ως προϋπόθεση δημοπράτησης έργου.
4η Πρόταση:
Προτάσεις για την άμεση απλοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων:
-Με άμεση απλοποίηση της έννοιας του συντελεστή δόμησης και των περιορισμών που τίθενται, ώστε να είναι λίγοι, κατανοητοί και να μπορούν να ελέγχονται από όλους τους πολίτες (π.χ. περιορισμοί ορίων αποστάσεων, ύψους, εμβαδού κάλυψης του στερεού).
-Δημιουργία μόνιμης επιτροπής, ως Εθνικό Συμβούλιο Πολεοδομικής Νομοθεσίας καιΑδειοδοτήσεων και μόνιμο Γενικό Γραμματέα στο «Υπουργείο Κατασκευών»,ώστε ναυπάρχει βαθιά γνώση και να μη αλλάζει συνεχώς η νομοθεσία. 
-Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με απλοποιημένες μεθόδους, στον τομέα όλων των αδειοδοτήσεων της χώρας και ολοκλήρωση των χαρτογραφήσεων του κτηματολογίου και των χρήσεων γης.

5η Πρόταση:
Προτάσεις για την θεσμική απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορούν τα έργα και τα ακίνητα:
-Απλοποίηση και σταθεροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο των κατασκευών, ώστε να επιφέρει ταχύτερη περαίωση των αδειοδοτικών αιτημάτων.
-Μεταφορά όλων των δεδομένων δόμησης, χρήσεων γης και θεσμικών "κόκκινων" γραμμών (δασικά, natura, αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλός κλπ.) σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε να δημιουργηθεί ένας και μόνο ψηφιακός χάρτης.
-Άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων και εφαρμογή της αρχής «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω», με έμφαση στον αυστηρό έλεγχο και με μικρό, σαφές και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να μην επιτρέπονται πολλαπλές ερμηνείες των σχετικών διατάξεων.

6η Πρόταση:
Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την τροποποίηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου παραγωγής τεχνικών έργων - Υποχρεωτική εφαρμογή Ευρωκωδίκων, Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ και Πρότυπων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών - Έλεγχος εφαρμογής:
-Να καθιερωθούν από το ΤΕΕ Πρότυπα και Κανονισμοί αντίστοιχοι με αυτά που εφαρμόζονται στις αναπτυγμένες χώρες (AIA, RIBA, ASHRAE κ.α.).
-Να επεξεργαστούν κατάλληλα και να ισχύσουν κοινές προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών των δημόσιων και των ιδιωτικών έργων.
-Να συμπεριλαμβάνεται κατά τη φάση της έκδοσης της οικοδομικής άδειας, φάκελος όλων των πιστοποιημένων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή.
-Να συνταχθεί άμεσα μητρώο μελετητών και κατασκευαστών ιδιωτικών έργων και να απαγορευτεί αυστηρά η δόμηση από άλλους φορείς.
-Να είναι υποχρεωτική η παροχή ασφάλισης καλής εκτέλεσης μελέτης και κατασκευής για τουλάχιστον 5 έτη και να δημιουργηθεί ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305.
-Να επιδοτούνται οι βιομηχανίες για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργαστηριακών δοκιμών, τη σύνταξη φακέλων, την αγορά προτύπων, κλπ. και να δημιουργηθούν ελεγκτικοί μηχανισμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί) για τον εντοπισμό υλικών που δεν διαθέτουν hEN (harmonizedEuropeanNorm).

7η Πρόταση:
Προτάσεις για τον επαναπροσδιορισμό των θεσμικών πλαισίων άσκησης του επαγγέλματος όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή τεχνικών έργων, ώστε να εναρμονισθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία - Συνεχής πιστοποίηση στο πλαίσιο της «Δια βίου Μάθησης»:
-Αποτελεσματική σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τη σύγχρονη έρευνα και την αγορά εργασίας.
-Υποχρεωτική επιμόρφωση και συμπληρωματική εκπαίδευση, με παράλληλη εφαρμογή πιστοποίησης της εκπαίδευσης, για όλο το φάσμα των ασχολούμενων με τον κατασκευαστικό κλάδο και ιδιαίτερα για το τεχνικό προσωπικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....

...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι o Αγωγός ΤΑΡ;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα