Υποδομές στην Ελλάδα

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Έργα Μαλιακού: στην Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ το τμήμα Στυλίδα - Ράχες, το 2014 έτοιμο

κείμενο από το ypodomes.com
Ένα από τα μεγαλύτερα παγωμένα οδικά έργα  τα τελευταία 3 χρόνια ξαναβρίσκει το δρόμο του. Με χτεσινή απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών  το έργο αναλαμβάνει να ολοκληρώσει η Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ.  Το κόστος  υπολογίζεται γύρω στα 60 εκ.ευρώ.

Η Κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές και θα ακολουθήσει η υπογραφή της νέας σύμβασης. Τα έργα προβλέπονται να ολοκληρωθούν σε διάστημα 18 μηνών και να δοθεί στην κυκλοφορία τον Μάρτιο του 2014 και αφορούν έργα σε μήκος 19 χιλιομέτρων.

Το ορφανό έργο μετατροπής σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος Στυλίδα-Ράχες  παραμένει παγωμένο από το 2009 λόγω αδυναμίας κατασκευής από τον αρχικό ανάδοχο ΑΤΤΙΚΑΤ.

Η συγκεκριμένη εταιρεία από το 2011 κρίθηκε έκπτωτη και αναζητήθηκε η καλύτερη δυνατή λύση. Αυτή σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ήταν η υποκατάσταση της εταιρείας από την ΚΞ ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ καθώς η ΑΤΤΙΚΑΤ βρίσκεται ήδη κάτω από το άρθρο 99 και οι νομικές διαδικασίες θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρες και φυσικά εις βάρος του έργου.

Η ΑΤΤΙΚΑΤ με αίτημα της από τις 22 Μαρτίου ζήτησε την υποκατάσταση της από την συγκεκριμένη Κοινοπραξία πράγμα που έγινε δεκτό από τις εταιρείες του ΆΚΤΩΡΑ και της ΤΕΡΝΑ.

Οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου είναι ενδεικτικά οι εξής:
α. Ολοκλήρωση χωματουργικών εργασιών:
αα) Στον άξονα του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ:
•Από Χ.Θ 12+000,00 έως Χ.Θ 12+720,00
•Από Χ.Θ 15+440,00 έως Χ.Θ 18+564,25
•Από Χ.Θ 26+300,00 έως Χ.Θ 28+600,00 (περιοχή αρχαίων – περιοχή
επιφανειακών –υπόγειων υδάτων)
•Από Χ.Θ 30+640,00 έως Χ.Θ 31+234,967

ββ) Στο δίκτυο των παραπλεύρων οδών (SR)
SR6D, SR7D, SR8D, SR4A, SR5A

γγ) Στους κλάδους κόμβων
•Κλάδος 3 Αγ. Μαρίνας
•Κλάδος 1 Αχινού

δδ) Στις Κάθετες Οδούς
ΚΟ1Α, ΚΟ7, ΚΟ8, ΚΟ10, ΚΟ12

εε) Σε όλες τις αγροτικές οδούς
β. Εργασίες οδοστρωσίας, σε επίπεδο κυρίως υλικών βάσης για όλο το μήκος του έργου.
γ. Εργασίες ασφαλτικών σε όλο το μήκος του έργου
δ. Εργασίες Σήμανσης και Ασφάλειας σε όλο το μήκος του έργου
ε. Εργασίες Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων – υδραυλικών σε όλο το μήκος του
έργου.
στ. Εργασίες πρασίνου σε όλο το μήκος του έργου
ζ. Εργασίες τεχνικών έργων, που αφορούν:/Δ1/Υ6Α-2
αα) Επανεπίχωση των στομίων cut & cover των σηράγγων.
ββ) Αποχέτευση – αποστράγγιση και οχετών από Χ.Θ 12+000 έως Χ.Θ 12+720
γγ) Αποχέτευση – αποστράγγιση και οχετών στο τμήμα από Χ.Θ 26+300 έως Χ.Θ
28+600.
δδ) Αποχέτευση – αποστράγγιση και οχετών στο τμήμα από Χ.Θ 30+640 έως Χ.Θ
31+234,967.
εε) Κατασκευή Τεχνικού Τ17.


Πρέπει να επισημάνουμε πως υπάρχουν σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές που γίνονται στο τμήμα από τη ΧΘ 26+960 έως ΧΘ 28+150, από υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (ΙΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων).

Αναλυτικά η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών αναφέρει τα παρακάτω:
Αποφασίζουμε την αποδοχή του αιτήματος για υποκατάσταση της αναδόχου του δημοσίου έργου «Κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα: Αρχή Α.Κ Αγ. Μαρίνας – Αρχή Α.Κ Ραχών του άξονα ΠΑΘΕ» ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Τ.Ε, από την «Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε – ΤΕΡΝΑ Α.Ε», οι οποίες είχαν αναδειχθεί δεύτερος και τρίτος μειοδότης στο
διαγωνισμό του έργου. 

 Η υποκατάσταση εγκρίνεται με απαλλαγή της αρχικής αναδόχου από την ευθύνη για τις εκτελεσθησόμενες εργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν.3669/08, και αφορά το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του έργου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται πιο πάνω. Προσδιορίζουμε
τον 27ο λογαριασμό του έργου, ως εκείνον από τον οποίο και μετά όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται στη νέα ανάδοχο, ενώ περιέρχεται σ΄ αυτήν και το υπόλοιπο του 26ου λογαριασμού, που αφορά στο ποσό της κράτησης που έγινε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία.

Β) Η υποκατάστατη κοινοπραξία να προσκομίσει εγγυητικές επιστολές, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 30%  των αρχικών εγγυήσεων της σύμβασης που απομένουν στα χέρια της Υπηρεσίας, εν συνεχεία δε θα αποδεσμευθεί αντίστοιχο ποσό εγγυήσεων της αρχικής αναδόχου.

Γ) Σε κάθε λογαριασμό, αρχής γενομένης από τον 27ο και μετά, θα περιλαμβάνεται το 50% της αξίας των εκτελουμένων εργασιών μέχρι την κάλυψη της επιμετρητικής διαφοράς μεταξύ των ποσών των υπ΄ αριθ. 1 έως 26 Λογαριασμών και των υπ΄ αριθμ. 1 έως 101 Τμηματικών επιμετρήσεων και κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του σκεπτικού της παρούσας.

Δ) Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος, η οποία έληξε την 12-7-2011, κατά δέκα οκτώ (18) μήνες με αναθεώρηση, από την κοινοποίηση της Απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....

...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι o Αγωγός ΤΑΡ;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα